“Komitet Obrony Kraju”, Lech Kowalski

6.02.2012 
Kategoria: Kowalski Lech, Semper, książka, autor

“Komitet Obrony Kraju. (MON - PZPR - MSW)”, Lech Kowalski, Wyd. Semper (2011) :: Lech Kowalski @YT.

Po­lacy w PRL nie­wiele wie­dzieli o Ko­mi­tecie Obrony Kraju. W prasie uka­zy­wały się tylko la­ko­niczne in­for­macje, że KOK odbył po­sie­dzenie, kto prze­wod­ni­czył ob­radom (tu po­da­wano na­zwisko ak­tu­al­nego pre­miera), jaki był temat po­sie­dzenia. Ko­mu­ni­katy po­ja­wiały się w okre­sach wrzenia społeczno-​politycznego. Miały wy­to­nować na­stroje nie­za­do­wo­lenia w spo­łe­czeń­stwie. Ko­mi­tetem pró­bo­wano stra­szyć i szan­ta­żować Po­laków. Na jego forum de­cy­do­wano jednak o naj­istot­niej­szych spra­wach zwią­za­nych z obron­no­ścią pań­stwa i stanem bez­pie­czeń­stwa w wy­padku konfliktu zbroj­nego po­między Wschodem i Za­chodem. Kup­czono też racją stanu pań­stwa. KOK na­leżał do naj­bar­dziej utaj­nio­nych in­sty­tucji w struk­tu­rach reżimu.

“KOMITET OBRONY KRAJU”, Lech Kowalski

GDZIE KUPIĆ? - Wydawnictwo Semper
Szukaj też na: Selkar.pl :: Nokaut.pl :: Skapiec.pl :: Allegro.pl

Dr Lech Ko­walski jest hi­sto­ry­kiem woj­sko­wości (w la­tach 1986–1999 pra­cował w Woj­skowym In­sty­tucie Hi­sto­rycznym). Opu­bli­kował książki Ge­ne­ra­łowie (1992), Kryp­tonim „Dunaj”. Udział wojsk pol­skich w in­ter­wencji zbrojnej w Cze­cho­sło­wacji w 1968 r. (1992), Ge­nerał ze skazą. Biografia woj­skowa gen. armii Woj­ciecha Ja­ru­zel­skiego (2001, otrzymał za nią Na­grodę im. Je­rzego Łojka Fun­dacji przy In­sty­tucie Jó­zefa Pił­sud­skiego w Nowym Jorku). Był głównym nar­ra­torem filmu To­wa­rzysz Ge­nerał (2009).

(nw)

Linki:

:: Lech Kowalski
:: Lech Kowalski - facebook

:: Wydawnictwo Semper

Komentarze

Dodaj komentarz: