“Pisanie jako egzystencja(lizm)”, Konrad Lu­dwicki

6.02.2012 
Kategoria: Lu­dwicki Konrad, Semper, książka, autor

“Pisanie jako egzystencja(lizm)”, Konrad Lu­dwicki, Wyd. Semper (2012) :: Konrad Lu­dwicki @YT.

“Ory­gi­nalna i o rzad­kiej te­ma­tyce praca Kon­rada Lu­dwic­kiego, in­spi­ro­wana oso­bi­stym do­świad­cze­niem twór­czym Au­tora i pi­sar­stwem wy­bit­nego poety por­tu­gal­skiego epoki mo­der­nizmu F. Pessoi, po­świę­cona jest z jednej strony psy­cho­logii twór­czości i pro­ce­sowi twór­czemu, z dru­giej au­to­te­ma­tycz­nemu dziełu F. Pessoi, Księdze nie­po­koju. W części pierw­szej Autor La­krimmy stara się uogólnić własne do­świad­czenia li­te­rackie i skon­fron­tować je z do­świad­cze­niami twór­czymi pisarza por­tu­gal­skiego, w dru­giej zaś pod­daje grun­townej ana­lizie i in­ter­pre­tacji opus ma­gnum Pessoi, Księgę nie­po­koju, która zo­stała wy­dana do­piero w 1982 r., a więc prawie 50 lat po śmierci pi­sarza (…)” — z recenzji prof. Sta­ni­sława Frycie

“PISANIE JAKO EGZYSTENCJA(LIZM)”, Konrad Lu­dwicki

GDZIE KUPIĆ? - Wydawnictwo Semper
Szukaj też na: Selkar.pl :: Nokaut.pl :: Skapiec.pl :: Allegro.pl

Konrad Lu­dwicki (1969), autor m.in. zbioru opo­wiadań Fiolet (2001), monografii Kino Marka Hłaski (2004), po­wieści La­krimma (2008) ian­to­logii tek­stów W kręgu kul­tury i li­te­ra­tury wieku XX (2011). Pu­bli­kował m.in. w Akancie, Bu­lionie, Ga­zecie Wy­bor­czej, Ho­ry­zon­tach, Stu­diach Sło­wia­no­znaw­czych, Stu­dium, Studia Hi­sto­ri­co­lit­te­raria, Znaj. Członek ZLP. Otrzymał sty­pen­dium ar­ty­styczne w dzie­dzinie li­te­ra­tury (1999). Za­wo­dowo zwią­zany z Uni­wer­sy­tetem Jana Ko­cha­now­skiego. Mi­ło­śnik gór i sza­chów. Audiofil i Nie­ra­cjo­na­lista. Ostatnio pa­sjonat pi­sar­stwa Ka­rola Lu­dwika Ko­niń­skiego i Leo Lipskiego.

(nw)

Linki:

:: Wydawnictwo Semper

Komentarze

Dodaj komentarz: