“Listy 1926-1965″, Maria Dąbrowska, Jerzy Stempowski

“Listy 1926-1965. Tom 1-3″, Maria Dąbrowska, Jerzy Stempowski, Wydawnictwo Więź (2010) :: Promocja książki, Muzeum Literatury @YT.

Poprzedzona rzetelną kwerendą w archiwach polskich, szwajcarskich i francuskich, edycja niniejsza obejmuje całość znanej dziś korespondencji Dąbrowskiej i Stempowskiego. Listy są prawdziwymi arcydziełami i stanowią jedno z najważniejszych świadectw losów, myśli i postaw inteligencji polskiej w powojennej, podzielonej Europie. Opracował, wstępem i przypisami opatrzył Andrzej St. Kowalczyk. Więcej…