“Komitet Obrony Kraju”, Lech Kowalski

“Komitet Obrony Kraju. (MON - PZPR - MSW)”, Lech Kowalski, Wyd. Semper (2011) :: Lech Kowalski @YT.

Po­lacy w PRL nie­wiele wie­dzieli o Ko­mi­tecie Obrony Kraju. W prasie uka­zy­wały się tylko la­ko­niczne in­for­macje, że KOK odbył po­sie­dzenie, kto prze­wod­ni­czył ob­radom (tu po­da­wano na­zwisko ak­tu­al­nego pre­miera), jaki był temat po­sie­dzenia. Ko­mu­ni­katy po­ja­wiały się w okre­sach wrzenia społeczno-​politycznego. Miały wy­to­nować na­stroje nie­za­do­wo­lenia w spo­łe­czeń­stwie. Ko­mi­tetem pró­bo­wano stra­szyć i szan­ta­żować Po­laków. Na jego forum de­cy­do­wano jednak o naj­istot­niej­szych spra­wach zwią­za­nych z obron­no­ścią pań­stwa i stanem bez­pie­czeń­stwa w wy­padku konfliktu zbroj­nego po­między Wschodem i Za­chodem. Kup­czono też racją stanu pań­stwa. KOK na­leżał do naj­bar­dziej utaj­nio­nych in­sty­tucji w struk­tu­rach reżimu. Więcej…

“Pisanie jako egzystencja(lizm)”, Konrad Lu­dwicki

“Syberyjska sekta wissarionowców”, Jędrzej Morawiecki

“Mały człowiek”, Jędrzej Morawiecki

“Jan Kalwin”, Alister E. McGrath

“Odpowiedzialność w globalnej wiosce”, Anna Jedynak

“Czekanie cudu”, Jerzy Sosnowski

“Człowiek i świat”, Maria Bogucka

“Kwartalnik Historyczny”

“Spętana nauka”, Ryszard Herczyński

Następna strona →